O projekcie

WYCIĄG NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOT. PROJEKTU:

„WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”

 

Okres realizacji: 01.10.2019 - 31.10.2020

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 • wiek powyżej 30 roku życia
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • przynależność do osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadanie wykształcenia co najwyżej ponadgimnazjalnego)
 • nie odbywanie kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym)

Uwaga: 60% miejsc w projekcie jest przewidzianych dla osób zamieszkujących miasta średnie (wykaz miast średnich można znaleźć na ostatniej stronie Regulaminu uczestnictwa).

Do projektu priorytetowo przyjmujemy:

 • osoby będące byłymi Uczestnikami Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dot. kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
  1. Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
  2. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  1. Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  2. Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA:

 1. IDENTYFIKACJA/DIAGNOZA wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz wraz ze wsparciem przy realizacji założeń IPD i jego ewentualna aktualizacja – 6 h/osobę,
 2. Szkolenie przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (ok. 150 h / osobę),
 3. Szkolenie umiejętności miękkich pn. „Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem -  20 h/osobę,
 4. Staż zawodowy   3 – miesięczny (z opcją przedłużenia do 5 miesięcy)
 5. Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań – 8h/osobę .

 

W RAMACH PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • stypendium szkoleniowe (6,89 zł netto za godzinę szkolenia czyli ok 1033,50 zł za kurs 150h)
 • stypendium stażowe (1033,70 zł netto za każdy pełny miesiąc stażu x 3-5 miesięcy

Z dniem 1 września 2020 ulega zmianie wysokość stypendium szkoleniowego i stażowego

 • stypendium szkoleniowe (9,60 zł netto za godzinę szkolenia czyli ok 1440 zł za kurs 150h)
 • stypendium stażowe (1440 zł netto za każdy pełny miesiąc stażu x 3-5 miesięcy

PLANOWANY SYSTEM REALIZACJI WSPARĆ:

 1. Doradztwo zawodowe – 6h zegarowych / osobę – w formie 2 spotkań po 3h/osoba
 2. Pośrednictwo pracy: – średnio 8h zegarowych / osobę – w formie  4 spotkań po 2h/osoba
  • pierwsze spotkanie po szkoleniu (przed stażem)
  • kolejne spotkania w trakcie/ po stażu - w celu pomocy w znalezieniu zatrudnienia
 3. Szkolenia zawodowe (ok. 150 h dydaktycznych / grupę) –  w   grupach ok.   10-12 osobowych.  Szkolenia realizowane najczęściej po 6-8h dydaktycznych dziennie, od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty (do uzgodnienia z grupą).
 4. Szkolenie umiejętności miękkich pn. „Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem - (20 h dydaktycznych / grupę) –  w   grupach ok.   10-12 osobowych.  Szkolenia realizowane najczęściej po 6-8h dydaktycznych dziennie, od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty (do uzgodnienia z grupą).
 5. Staż zawodowy  - realizowany po szkoleniu, w dowolnym, wybranym przez uczestnika przedsiębiorstwie lub miejscu wskazanym przez Beneficjenta. Staż realizowany jest w wymiarze 5 dni w tyg., 8h/dzień (7h w przypadku os. niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), z wyłączeniem pory nocnej i niedziel.

 

Osoba do kontaktu:

 

Magdalena Witkowicz, tel. kom. 516-185-413

Marcin Jung, Kierownik projektu, tel. kom. 503-149-537

wyzszypoziomkwalifikacji@cargo.edu.pl

Biuro Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno