Rekrutacja

Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają następujące warunki:

Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

Planowana liczba Uczestników projektu to 100 osób.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dot. kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
 2. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi,
   o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).


Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu wskazanych w § 2 ust. 8.
 3. Rekrutacja trwać będzie od października 2019 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 100 osób spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu projektu.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3
  ust. 3 Regulaminu projektu) przyjmowane są:
  1. mailowo na adres: wyzszypoziomkwalifikacji@cargo.edu.pl
  2. osobiście w Biurze Projektu,
  3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu projektu, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Podczas rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • miejsce zamieszkania na terenie miasta średniego oraz miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze - 1 punkt.

Do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów, z zastrzeżeniem, że osobom będącym byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO przysługuje pierwszeństwo.


[1] Z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.